Akční záruky na všechny modely 4 roky!

Testy

 

Dvoutakt vs Čtyřtakt

V popisu většiny produktů najdeme označení 2T nebo 4T.

Co to vlastně je? A jak se tyto dvě kategorie liší?

2 – takt

Dvoutaktní motor je princip známý již od poloviny 19. Století, rozhodně to ale neznamená, že by tato konstrukce byla zastaralá, spíše naopak, je časem prověřená. Dvoutakt v současné době nalezneme především v maloobjemových strojích a závodních speciálech.

Jak jste již jistě odvodili z názvu, dvoutaktní motor pracuje na dvě doby (takty) a sice : nasávání + komprese a expanze+výfuk. V tomto motoru probíhají pracovní procesy nejen nad, ale i pod pístem a v pracovní skříni. To je velmi důležité. V klikové skříni se nachází kliková hřídel, ojnice a píst. Z horní strany je spalovací prostor uzavřený hlavou válců. Ta je velmi jednoduchá, protože kromě zapalovací svíčky neobsahuje žádné ventily, respektive ventilový rozvod jako u čtyřtaktu. Řízení přívodu čerstvé směsi, respektive odvod spalin zabezpečuje u dvoutaktu pohyb samotného pístu.

1. Nasávaní a komprese:

Píst se pohybuje směrem vzhůru a prostor pod ním se zvětšuje – tím vzniká podtlak (skříň musí být plynotěsná). Spodní hrana pístu při pohybu nahoru uvolní sací kanál, čímž se do klikové skříně nasaje čerstvá palivová směs z karburátoru. Současně se nad stoupajícím pístem stlačí stávající směs.

2. Expanze a výfuk:

Těsně před tím, než píst dosáhne horního maxima, zapalovací svíčka zapálí stlačenou směs. Rozpínající se plyny konají práci a tlačí píst dolů. Tím se v klikové skříni stlačí čerstvá směs nasáta v prvním taktu. Těsně před dolním maximem uvolní horní hrana pístu výfukový kanál, kterým můžou spaliny proudit do výfuku. Těsně po tom horní hrana pístu uvolní i propouštěcí kanál (spojuje prostor nad a pod pístem). Tím může stlačená čerstvá směs z klikové skříně proudit do spalovacího prostoru. Určitou dobu je přitom otevřený výfukový i propouštěcí kanál současně (dokud se píst nepřehoupne přes dolní maximum a neuzavře svou hranou výfukový kanál, což má za následek uniknutí části čerstvé směsi do výfuku spolu se spalinami. Celý cyklus se takto opakuje.

Výhody dvoutaktních motorů:

 • Živější projev, chuť na otáčky
 • Vyšší výkon dvoutaktních motorů v poměru zdvihových objemů
 • Nízká hmotnost
 • Konstrukční jednoduchost a z toho vyplývající snadná údržba a opravy

Nevýhody dvoutaktních motorů:

 • Vyšší spotřeba
 • Ekologická nešetrnost
 • Hrubý chod v nízkých otáčkách

 4 – takt


Čtyřtaktní motor je nejpoužívanějším motorem v dopravních prostředcích. Má několik výhod oproti dvoutaktům a dnes již jednoznačně kraluje (bohužel?) mezi sériovými velkými motorkami. A jak to funguje?

Z názvu je jasné, že motor pracuje na čtyři doby: nasávání, komprese, expanze, výfuk. Pojďme si to pěkně postupně projít. Jako každý pístový motor má píst, ojnici a klikovou hřídel. Zespodu je motor uzavřený olejovou vanou, která zároveň slouží jako zásobárna oleje pro celý motor. Z horní strany je spalovací prostor uzavřený hlavou válců, v které se nachází nasávací a výfukové potrubí. Každé z nich je uzavřené ventilem, který slouží na řízení přívodu čerstvé směsi, resp. odvod spalin. Součástí čtyřtaktního motoru je i ventilový rozvod, který má na starosti otvírání, resp. zavírání všech ventilů a zapalovací svíčka s celým zapalovacím systémem.

1. Nasávání:

Nasávací ventil je otevřený, ale výfukový je zavřený. Píst se pohybuje z horního maxima (HM) do dolního maxima (DM). V prostoru nad pístem vzniká podtlak. Ten způsobí, že se do válce přes sací potrubí a karburátor nasává čerstvá palivová směs. Nasávací takt končí, když píst dosáhne DM.

2. Komprese

Oba ventily jsou zavřené, píste se pohybuje z DM do HM. Tím stlačuje nasátou směs na zlomek jejího původního objemu (tuto hodnotu udává kompresní poměr motoru). Když píst dosáhne HM, směs paliva a vzduchu je na tolik stlačená, že dosahuje teploty až 400 stupňů celsia a kompresní takt tímto končí.

3. Expanze

Oba ventily jsou zavřené, zapalovací svíčka vytvoří zapalující jiskru. Ta způsobí zapálení připravené stlačené směsi a nastává expanze (výbuch). Toto je právě ten takt, který dodává onen požadovaný výkon. Spaliny v motoru dosahují teploty až 2500 stupňů celsia a rozpínají se, čímž působí na píst a tlačí ho z HM do DM.

4. Výfuk

Nasávací ventil je zavřený, ale výfukový otevřený. Píst se pohybuje z DM do HM. Přes otevřený výfukový ventil unikají spaliny. Píst nemá proti pohybu skoro žádný odpor, protože spaliny jsou ještě pod tlakem. Po dosáhnutí HM se cyklus znovu opakuje.

Výhody čtyřtaktního motoru:

 • Plynulý nástup výkonu od nízkých otáček
 • Nižší spotřeba paliva
 • Ekologičtější provoz
 • Klidný chod
 • Dokonalejší systém mazání

Nevýhody:

 • Slabší výkon v poměru zdvihových objemů
 • Vyšší hmotnost
 • Konstrukční komplikovanost a tím i složitější údržba a opravy
 

Komentáře